Handelsbetingelser for Glassalen 

Varer

Produkterne i Glassalen.dk's butik og webshop er primært brugte varer. Hvis der er tale om et nyt og ubrugt produkt, vil dette fremgå af produktbeskrivelsen. Bemærk venligst, at varerne varierer i kvalitet. Alle varer leveres i god og hel stand. For varer, hvor der skelnes mellem sorteringer, vil dette fremgå af produktbeskrivelsen.


Betaling

Glassalen.dk accepterer betaling via MobilePay på nummer 55291 eller via almindelig bankoverførsel til danske bank, Registreringsnummer: 3409, Kontonummer: 12022581. Husk venligst at oplyse dit ordrenummer.


Levering

Glassalen.dk bestræber sig på at sende varen samme dag hvis ordren modtages før kl 12 på en hverdag (undtagen tirsdag hvor vi holder lukket). Glassalen.dk sørger for forsikret levering med DAO/GLS til nærmeste postudleveringssted i forhold til den oplyste leveringsadresse. Glassalen.dk kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos DAO/GLS. Gratis levering i Danmark ved køb over 2.500 kr. Ved levering uden for Danmarks grænser, herunder Færøerne og Grønland, pålægges porto i henhold til gældende takster hos PostNord.


Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag, de modtages. Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du blot returnere varen under overholdelse af følgende betingelser:

Glas og porcelæn skal returneres med uåbnet sikkerhedsmærke.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto inden for få dage. Du skal selv afholde omkostningerne ved returnering.


Reklamationsret

Glassalen.dk yder reklamationsret i henhold til købeloven, der dækker fabrikations- og materialefejl, der opstår under normal brug af varen. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, der direkte eller indirekte opstår som følge af forkert betjening, dårlig vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Eventuelle klager over fejl og mangler, som burde opdages ved almindelig undersøgelse af varen, skal meddeles Glassalen.dk uden unødig forsinkelse.

Vi gør opmærksom på, at brug af opvaskemaskine til opvask af nogle produkter kan skade varen og betragtes som forkert håndtering af varen.

Reklamation og returnering af varer

Ved fejl, mangler eller eventuelle manglende leverancer, bedes du henvende dig til:


Glassalen.dk

Toldbodgade 11

1253 København K

Tlf. 2614 1257

Mail: info@glassalen.dk


Returnering af varer kan også ske til denne adresse. Bemærk venligst, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse af pakken. Selvom det ikke er påkrævet, kan det fremskynde processen, hvis du inkluderer omfattende oplysninger sammen med pakken, såsom en kopi af ordrebekræftelsen, registreringsnummer og kontonummer for den bankkonto, hvor refusionen skal foretages, samt eventuel tidligere korrespondance. Porto refunderes kun, hvis der er fejl ved den sendte vare.


Refundering

RRefundering sker normalt via bankoverførsel eller MobilePay , så Glassalen.dk har brug for oplysninger om dit registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto eller dit mobilnummer. Disse oplysninger er ikke følsomme og kan oplyses via e-mail eller anden traditionel korrespondance.


Copyright

Indholdet på dette websted samt navnet Glassalen.dk er beskyttet i henhold til den danske ophavsretslov LBK. nr. 763 af 30. juni 2006 og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres i nogen form, helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Glassalen.dk. Download eller kopiering af billeder og/eller tekstmateriale er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Glassalen.dk. Hvis der indgås en aftale om brugen af billeder, skal Glassalen.dk krediteres, og billederne må ikke ændres fra deres originale form. Ændringer kan kun foretages efter forudgående aftale.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du overholder ophavsretten, eller hvis du ønsker at bruge billeder, er du velkommen til at kontakte os påinfo@glassalen.dk.


English:

Terms and Conditions of Sale and Delivery for Glassalen

Products

The products in Glassalen.dk's store and webshop are primarily used items. If a product is new and unused, this will be stated in the product description. Please note that the quality of the items may vary. All items are delivered in good and intact condition. For items that are sorted into different categories, this will be indicated in the product description.


Payment

Glassalen.dk accepts payment via MobilePay at number 55291 or by regular bank transfer to Danske Bank IBAN: DK0430000012022581 SWIFT-BIC: DABADKKK. Please remember to provide your order number.

We accept creditcard for amounts less than 10.000 DKK. Please contact us and we will send you a secure payment link.


Delivery

Glassalen.dk strives to dispatch the item on the same day if the order is received before 12 PM on a weekday (except on Tuesdays when we are closed). Glassalen.dk ensures insured delivery with DAO/GLS to the nearest postal pickup location based on the provided delivery address in Denmark. For international shipments we use UPS. Glassalen.dk cannot be held responsible for delays caused by DAO/GLS or UPS. Free delivery in Denmark for purchases over 2,500 DKK. For deliveries outside Denmark, including the Faroe Islands and Greenland, postage will be charged according to the applicable rates of PostNord.


Right of Withdrawal

There is a 14-day return policy for the items, counted from the day they are received. If you wish to cancel your purchase, simply return the item while adhering to the following conditions:

Glass and porcelain items must be returned with the unopened security seal.

Once the item is received back and approved, the purchase price will be refunded to your account within a few days. You are responsible for the costs of the return shipping.


Warranty

Glassalen.dk provides warranty according to the Danish Sale of Goods Act, covering manufacturing and material defects that occur during normal use of the item. The warranty does not cover faults, damages, or wear and tear that directly or indirectly result from incorrect operation, poor maintenance, violence, or unauthorized interference. Any complaints regarding faults and defects that should have been discovered through ordinary examination of the item should be reported to Glassalen.dk without undue delay. We would like to inform you that using a dishwasher to clean some products can damage the item and will be considered improper handling of the item.


Complaints and Returns

For any errors, defects, or missing deliveries, please contact:


Glassalen.dk

Toldbodgade 11

1253 Copenhagen K

Phone: +45 2614 1257

Mail: info@glassalen.dk


Returns of items can also be made to this address. Please note that we do not accept packages sent with cash on delivery. Returns can also be made by refusing to accept the package. Although not required, it can expedite the process if you include comprehensive information with the package, such as a copy of the order confirmation, registration number, and account number for the bank account where the refund should be made, as well as any previous correspondence. Postage will only be refunded if there is an error with the item sent.


Refund

Refunds are usually made via bank transfer or MobilePay, so Glassalen.dk will need information about your registration number and account number for your bank account or your mobile number. This information is not sensitive and can be provided via email or other traditional correspondence.


Copyright

The content on this website, as well as the name Glassalen.dk, is protected under the Danish Copyright Act LBK no. 763 of June 30, 2006 and may not be copied, reproduced, or distributed in any form, wholly or partly, without written permission from Glassalen.dk. Downloading or copying of images and/or text material is only permitted with written permission from Glassalen.dk. If an agreement is made regarding the use of images, Glassalen.dk must be credited, and the images must not be altered from their original form. Alterations can only be made after prior agreement.

If you are unsure about complying with copyright or if you wish to use images, you are welcome to contact us at info@glassalen.dk.

Glassalen.dk v/ Christine Pachner

Toldbodgade 11

1253 København K

Tlf. 2614 1257

E-mail: info@glassalen.dk

CVR.nr. 38112457

køb og salg af Royal Copenhagen, Bing&Grondahl, Dahl Jensen og Holmegaard

Del siden

Følg os